1. Provozovatel e-shopu je: FITFAB s.r.o., IČO: 14178354, DIČ: CZ14178354, se sídlem Albánská 843/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 361643 (dále také jako “prodávající” nebo “my“). E-mail: fitfabshop@email.cz 🙂

Tento reklamační řád se vztahuje jak na podnikatele, tak na spotřebitele.

(Pokud nám budete vracet zboží nebo cokoliv zasílat poštou, tak na adresu: Andrea Voříšková, Albánská 843/10, Praha 6, 160 00.)

Oblečení a další zboží vám chceme dodat v té nejlepší kvalitě. A i proto vám za veškeré případné vady odpovídáme. Pokud tedy nějak vady najdete, tak postupujte následovně:

1. Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím a že zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. K uplatnění reklamace nepotřebujete žádný doklad nebo účtenku, stačí nám napsat např. číslo objednávky, které najdete v e-mailu, anebo jen váš e-mail, objednávku už si sami dohledáme.

3. Kupující má právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Co by měla reklamace obsahovat?

  • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
  • prokázání nákupu zboží (např. číslo objednávky, faktura).

5. V reklamaci můžete žádat:

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) nebo bezplatné odstranění vady opravou,

c) nebo přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) případně vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

6. Místem uplatnění reklamace je e-mail fitfabshop@email.cz, adresa našeho sídla nebo jiný prokazatelný způsob. Prodávající je povinen přijmout reklamaci také v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

9. Po vyřízení reklamace do 30 dnů od uplatnění obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, kdykoliv nám napište na fitfabshop@email.cz a určitě to spolu vyřešíme.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 12.9.2018.

FITFAB Strong

__________________________

Co by vás mohlo zajímat dále?