1. Nejdřív se vám představíme

Jsme parta nadšenců, však vy nás znáte. Celý tento e-shop spravuje Andy a nemůže se dočkat, až si něco koupíte. Musíme vás ale informovat o tom, kdo přesně je, abyste věděli, na koho se můžete kdyžtak obrátit.

1. Provozovatel e-shopu: Andrea Pavelcová, IČ: 06010245, DIČ: CZ9252071939 se sídlem Chelčického 14, Karlovy Vary, 360 01 (dále také jako “prodávající” nebo “my“). Veden v živnostenském rejstříku.

(Pozor, kontaktní adresa však je: Andrea Pavelcová, Zelená 12, Praha 6, 160 00!)

2. Pokud byste nám chtěli napsat, udělejte to prosím přednostně e-mailem – fitfabshop@email.cz !!

2. A kdo jste vy?

My víme, že to víte. Ale pro nás jste momentálně kromě božích fanoušků také “kupující”.

1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále také jako “kupující” nebo “zákazník“).

2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).

3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Takže pokud nakupujete na firmu, budeme vás mít za podnikatele. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

3. K čemu jsou tyto obchodní podmínky?

Abyste věděli, kdo jsme my, kde se na nás můžete obrátit a jak se u nás nakupuje nebo reklamuje.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti mezi námi a vámi vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu, který je umístěn na internetové adrese www.fitfabstrong.cz/shop (dále jen “e-shop“).

2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.

4. Uzavření kupní smlouvy

Jak bude vypadat celý proces uzavírání smlouvy? Jak vám oblečky odešleme a co se stane, když si je nepřevezmete? Dozvíte se v o pár řádků níže:

1. Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

2. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Formulář obsahuje zejména informace o:

  • zboží
  • ceně
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží
  • údaje o požadovaném způsobu doručení
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

5. Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami.Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež jeprodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

7. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce.

5. Dodání zboží k vám

Za jak dlouho oblečky odešleme? Jakým způsobem? Co když nebude skladem? I to vám všechno povíme:

1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

2. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.

3. Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. Informace o zboží a ceně, které v přehledu produktů uvádíme, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

5. Kupující je povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které nám vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.

6. Zboží je možné obdržet pouze prostřednictvím poštovní služby. Osobní odběr není možný.

7. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je nutné ihned řešit s dopravcem a případné nedostatky sepsat do předávacího protokolu. Výše uvedené zboží nejste povinen od dopravce převzít. O zjištěném poškození nás bez zbytečného odkladu informujte a poškození, prosíme, zdokumentujte.

8. V případě nevyzvednutí zboží kupujícím hradí náklady na opětovné zaslání kupující prodávajícímu dopředu na účet, který prodávající uvede v e-mailu.

6. Způsob platby aneb u nás jedině kartou

U nás na e-shopu zaplatíte jedině kartou.

1. Platba na e-shopu prodávajícího probíhá jednoduše kartou online. Kupující může bezpečně a rychle zaplatit kteroukoliv z běžných platebních karet.

2. Při volbě platby platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany (GoPay), kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

3. Cena a podmínky přepravy se odvíjí od zvoleného způsobu odběru a aktuálního ceníku přepravce.

7. Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8. Jaká práva mají spotřebitelé?

Pokud nenakupujete na firmu, ale jste člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jste spotřebitel a máte následující práva:

1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od jejího uzavření, aniž by udal důvod.

2. Spotřebitel má také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

3. Do 14 dnů od vašeho odstoupení od smlouvy vám prodávající vrátí částku plně odpovídající ceně zboží a poštovnému za dodání zboží kupujícímu. Nejpozději ve stejné lhůtě (14 dnů) je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na dodání zboží zpět prodávajícímu vrátí prodávající kupujícímu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem, jako je přijal.

4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti spotřebitele, je kupující oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodejce poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ale budeme radši, když nám napíšete e-mail a nějak rozumně to vyřešíme.

9. Odpovědnost za vady

Oblečení a další zboží vám chceme dodat v té nejlepší kvalitě. A i proto vám za veškeré případné vady odpovídáme. Pokud tedy něco najdete, tak postupujte následovně:

1. Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy kupující přebírá zboží, odpovídá prodávající zejména za to, že:

a) má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsali nebo které kupující mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Prodávající odpovídá za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad (faktura). Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

3.Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. Neodpovídáme za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

10. Uplatnění práva z vadného plnění

1. Objeví-li se na produktu vada, má kupující právo uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

2. Místem uplatnění reklamace je především e-mail fitfabshop@e-mail.cz (to vyřídíme rychle) nebo provozovna Andrea Pavelcová, Zelená 12, 160 00, Praha 6.

3. Co by měla reklamace obsahovat?

  • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
  • vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy viz. odkaz

5. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na naši provozovnu Andrea Pavelcová, Zelená 12, 160 00, Praha 6. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

6. Při uplatnění reklamace obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

11. Vady zboží

1. V záruční době nebo v době použitelnosti můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) bezplatné odstranění vady opravou,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

5. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo jste si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Pokud si kupující nezvolí své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

12. Vyřízení reklamace

1. Nejpozději do tří pracovních dnů rozhodne prodávající o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě prodávající sdělí.

2. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy si kupující byl povinen zboží vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího, jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

4. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace online, zavazuje se prodávající kupujícícho o vyřízení reklamace informovat podle požadavku kupujícího e-mailovou zprávou.

5. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro ucelené informace mrkněte na reklamační řád.

13. Jaké osobní údaje zpracováváme

Abyste si mohli objednat zboží, potřebujeme od vás některé údaje.

A podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) vás o tom musíme informovat. Proto, pokud máte zájem, mrkněte na zásady zpracování osobních údajů.

14. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Někdy se může stát, že nám výrobce nedodá věci na sklad nebo vyhoříme nebo prostě znáte to. Proto musíme počítat se všemi variantami a zaručit vám, že o své peníze nepřijdete.

1. Prodávající se orientuje na trhu a dostatečně se zásobí, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy a kupující s tímto postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.

2. Prodejce má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu a kupující s tímto postupem pro takové případy tímto souhlasí.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

15. Obecná ustanovení

Pár důležitých věcí na konec.

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo dotaz ohledně všeobecných podmínek, určitě se nám zeptejte na e-mailu fitfabshop@email.cz 🙂

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 12.9.2018.

Andrea Pavelcová (FITFAB Strong)

____________________________________

Co by vás mohlo zajímat dále?